เกี่ยวกับ
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง
 
 

 
 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย
ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง

 
 
 
จัดทำโดย ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และการตลาด วิทยาลัยพาณิชยศาสตร