เกี่ยวกับ
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง
 
 

 
 

รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง

 
 
 
จัดทำโดย ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และการตลาด วิทยาลัยพาณิชยศาสตร