ห้องประชุม / ห้องจัดเลี้ยง
     
 
ห้องเทา-ทอง 1 สามารถให้บริการได้ถึง 300 คน
 
     
         
     
 
ห้องเทา-ทอง 2 สามารถให้บริการได้ถึง 50 คน
 
     
         
     
 
ห้องเท่า-ทอง 3,4  สามารถให้บริการได้ถึง 30 คน
 
     
         
     
         
จัดทำโดย ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และการตลาด วิทยาลัยพาณิชยศาสตร