จัดทำโดย ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และการตลาด วิทยาลัยพาณิชยศาสตร