สถานที่ตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง ตั้งอยู่ใน บริเวณ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
 


 

จัดทำโดย ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และการตลาด วิทยาลัยพาณิชยศาสตร